GI - 3. Fachtagung ??ber Programmiersprachen: Gesellschaft f??r Informatik e.V., Kiel, 5.-7. M??rz 1974: Gesellschaft für Informatik e.V., Kiel, 5.-7. ... Notes in Computer Science (7), Band 7) 15,50 EUR*